نام و نام خانوادگی: محمدبالاگر

 

سمتمسئول اجرایی (مدیر اجرایی)نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان شمالی 

 

تحصیلات: ارشد