نام و نام خانوادگی: سرکار خانم خدیجه حصاری

سمت: مسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان شمالی